Настоящият документ описва Общите правила и условия, съгласно които  предоставяме услуги на потребителите си посредством уеб сайта www.valentin.bg, наричан по-нататък „сайт“.

Всяко лице, наричано за краткост „Потребител“, получило достъп до цитирания сайт и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага ВАЛЕНТИН ЕООД, наричана по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема настоящите общи условия за ползване.

Потребителят се задължава да спазва тези общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с настоящите правила и условия.

При несъгласие с Правилата и условията за ползване, Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.1. Потребителят има право да използва www.valentin.bg, както и съдържащите се в него информация и материали, добросъвестно и само за позволени от закона цели, без да нарушава правата или да ограничава достъпа до съдържанието на трети лица.

1.2. Ползването на сайта е изцяло по желание и инициатива на Потребителя. Всички права върху интелектуалната собственост, по отношение на съдържанието на уеб сайта, се упражняват от ВАЛЕНТИН ЕООД. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от сайта без съгласието на Доставчика е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административнонаказателна или наказателна отговорност.

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материали от този сайт единствено и само за лична употреба с цел информиране за  предлаганите от Доставчика стоки и услуги.

1.4. Доколкото Доставчикът е предвидил възможност за Потребителя да добавя съдържание, по-специално коментари и мнения, в профила си или на друго място в сайта, същият следва да не качва клеветническо, нецензурирано, обидно или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

1.5. На Потребителя се забранява:

  • Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него по подвеждащ, оскърбителен, неверен, оклеветяващ, нарушаващ конкуренцията начин, който би могъл да наруши законите на Република България и да бъде квалифициран като престъпление, и съответно да доведе до гражданска или наказателна отговорност.
  • Да изменя, копира, възпроизвежда Съдържанието или части от него, да публикува, продава, да създава вторични материали, базирани на съдържащото се в сайта, да разпространява и да използва с търговска цел или по какъвто и да е друг начин, каквато и да било част от този сайт, без писмено разрешение от ВАЛЕНТИН ЕООД.
  • Използването на софтуер или други устройства с цел достъп и масово копиране или сваляне на съдържанието в сайта.
  • Употребата на този сайт, с цел получаване на неразрешен достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.6. Запазваме си правото да променяме тези Правила и условия и самата страница по свое усмотрение и по всяко време без предизвестие. Новите правила ще заменят всички предходни версии и ще бъдат публикувани на сайта.

2. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

2.1. Операторът се стреми да поддържа достоверността и истинността на съдържанието на сайта, както и да не допуска наличието на подвеждащи данни. ВАЛЕНТИН ЕООД не дава гаранция за пълнотата и целостта на публикуваните материали и не носи отговорност за вреди (в това число преки, косвени, случайни или последващи), включително пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността, които Потребителят на уеб сайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него. Част от информацията на сайта е възможно да касае продукти или услуги, които не се предлагат към настоящия момент. За повече информация за наличните продукти в бутиците ни, можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

2.2. Използването на сайта е отговорност изцяло на Потребителя и в тази връзка същият поема всички рискове, свързани с действията, които предприема ползвайки го.

2.3. Доставчикът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане Потребителя, при използване на уеб сайта.

2.4. В случаите извън посочените, отговорността на ВАЛЕНТИН ЕООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5. Ползването на този сайт може да води до разходи за Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

3. ПРЕПРАТКИ (ХИПЕРВРЪЗКИ)

3.1. Възможно е в сайта да се съдържат препратки към уеб сайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези хипервръзки в сайта.

3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът няма контрол върху пълнотата, актуалността, достоверността и полезността на съдържанието на тези външни сайтова и не носи отговорност за последиците от активиране на такива хипервръзки. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. В случай на възникнали претенции, Потребителите следва да се обръщат към администратора на съответния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Моля, свържете се с нас, ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт.

4. АВТОРСКО ПРАВО

4.1. Цялостното оформление и съдържание на този уеб сайт са защитени с авторско право, собственост на ВАЛЕНТИН ЕООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да разпространяват части или цялото Съдържание на този сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на www.valentin.bg.

4.4. Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без предварителното писмено разрешение на ВАЛЕНТИН ЕООД. При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост, ВАЛЕНТИН ЕООД има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5.1. Доставчикът ВАЛЕНТИН ЕООД е администратор на лични данни и гарантира защитата на всички лични данни. Събирането и използването им ще бъде единствено за целите, за които те са били получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

www.valentin.bg използва личната информация с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да може да Ви предоставим услуги с по-добро качество.

5.2. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5.4. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, техните IP адреси, датата и часа на посещението и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

5.5. ВАЛЕНТИН ЕООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на Потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.

5.6. Моля, запознайте се с пълния текст на нашата Политика за поверителност и защита на личните данни, публикувана на сайта.